Дейност

Дейността на Обществения съвет ще се осъществява съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ, бр. 75 от 27.09.2016г..