Настоящи

96.СУ продължава да работи по национална програма "ИКТ 2017" през учебната 2017/2018г.

През учебната 2017/2018г. 96.СУ "Л.Н.Толстой" ще участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) - фаза 2".Връзка към фейсбук страница по проекта : https://www.facebook.com/#!/tvoqtchas/?fref=ts

През учебната 2016/2017г. 96.СУ "Л.Н.Толстой" ще участва в проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) - фаза 1".Връзка към фейсбук страница по проекта : https://www.facebook.com/#!/tvoqtchas/?fref=ts

В изпълнение на одобрената от правителството през 2015 г. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение - 2015­/2017, Министерството на образованието и науката пристъпва към постепенното внедряване на електронните технологии в българското образование с пилотен проект в 40 училища в страната.
Едно от тези училища е и 96. СУ "Л.Н.Толстой".

Училището участва в конкурс за оборудване на кабинет по естествени науки на Фондация АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ.

Национална програма „С грижа за всеки ученик” - 2015-2016г.