За нас


96. СУ - иновативно училище

Проектът с наименование „Успешни с JUPM Math“ е с продължителност 4 години и цели повишаване постиженията на учениците в начален етап по математика, развитие на критично мислене и увереност в себе си; повишаване на мотивацията и удоволствието от ученето.
JUMP Math е иновативна система за обучение по математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите като насърчава разбирането на математиката, предлага комбинация от задълбоченост, надграждане, постоянно оценяване, разнообразие от подходи в преподаването. Методиката на обучение интегрира нагледно-образното и абстрактно-логическото мислене; преподаване на малки стъпки с постоянно повторение, но без механично наизустяване; преминаване към новото след като учителят се увери, че децата са усвоили трайно предишното знание; структуриране на задачите с нарастваща сложност; раздробяване на сложни математически понятия на малки, постижими елементи и стъпки, преподавани систематично в подкрепяща среда; постоянното оценяване; насочено откривателство, при което ученикът, насочват от своите учители, сам открива закономерностите в математиката и надгражда разбирането и познаването на света чрез опита и изследването.


Училището е създадено през 1982 година като училище с преподаване на руски език. През 1983 година училището се премества в своя сграда – една от трите в България с лъчисто отопление. През годините на своето съществуване то се утвърждава като едно от най-реномираните и търсени училища на територията на район Люлин.

Училището разполага с 30 класни стаи, 10 кабинета, 5 компютърни зали свързани в мрежа с интернет, два физкултурни салони /единият с настилка”Konipur”/, преасфалтирана спортна площадка с осем спортни игрища за хандбал , волейбол и баскетбол , собствена фитнес зала, актова зала с професионално озвучаване и осветление, училищен стол и два бюфета, библиотека с над 12000 тома литература на български, руски, английски, немски и испански езици – художествена, енциклопедична и справочна.

96 СОУ се е утвърдило като училище с изучаване на чужди езици . От 2003г. е база на МОН по руски език за жк. Люлин. Училището предлага също английски, немски и испански език, изучавани от 1 клас като ЗИП и се гордее със своите призови места в конкурси, състезания и олимпиади по различни учебни дисциплини. Отличната подготовка , получена благодарение на усилията на висококвалифицирания и мотивиран педагогически колектив, позволява на учениците, завършили средното си образование в 96 СОУ, да продължат в престижни университети в страната и чужбина.

Директорът на училището е носител на почетното отличие „ Неофит Рилски”, получено през 2006г. Училището е наградено от СО през 2006г. за активно участие при реализиране на европейски образователни проекти, за осъществяване на равен достъп до качествено образование и създаване на подкрепяща среда за интеграция на деца със специални образователни потребности в партньорство със Столична община. Учителката по немски език Мариана Цакова е наградена от МОН за най- добър тест за ДЗИ през 2008г.

Възпитаници на училището са Цветелин Атанасов (българският Елвис),Нора Иванова – рекордьорка по лека атлетика, Стоян Стоев – гл. секретар на Държавна агенция по метрология, Димитър Вергов - републикански шампион по мотокрос за младежи и олимпийската надежда на България по плуване и републиканска шампионка Екатерина Аврамова.

През 2006г. отборът по плуване– девойки представи Република България в Световните ученически игри в Гърция.Ежегодно отборите ни представят столицата в различни видове спорт във Финалите на ученическите игри. Училището е носител на почетния знак на СО за активно участие и отлично представяне на ученическите игри за 2008г.

1)Национална програма „Училището – територия на учениците” с проект „Театърът – тръпка и магия за малки и големи.Клуб ДРАМА” за уч. 2007/2008г.
2)Национална програма „С грижа за всеки ученик” - 2008/2009г.
3)По програма Коменски – „Местни традиции и европейски ценности 2007-2009 г. ”.
4)Национална агенция на ЕК по програмата"Учене през целия живот" с международен проект "Кои сме ние и какви искаме да станем" - 2009 - 2011
4)Кандидатстваме по ОПРЧР - Програма „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”с проект „Слънце за всички”за уч.2010/2012г.
5)Партньори сме в проект „ Клуб кариера”по ОПРЧР 2007г. – 2013г.
6)Проект "Училището привлекателно за младите хора" - 2011-2015г.
7) Проект "ИКТ в училище" - 2012/2013г и 2014/2015г.
- напълно оборудвани 5 компютърни кабинета с персонални компютри от висок клас (терминални станции);
- локална мрежа и връзка с Интернет
- инсталиран и лицензиран софтуер;
- изградена Wi-Fi мрежа за учебни цели
- изградена базирана платформа за електронно обучение Moodle
8) Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище” и във връзка с изпълнението на Плана за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение - 2015­2017
- 40бр. таблети за ученици и учители.
- изградена безжична мрежа със свободен достъп за целите на обучението в училище
9) Национална програма „С грижа за всеки ученик” - 2014/2015/2016г.
10)Проект на МОН BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора„ /Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ.
11)Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час ) - фаза 1".